Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Siit leiate informatsiooni Westauto OÜ andmetöötluse põhimõtete kohta. Westauto OÜ eesmärk on isikuandmete töötlemisel olla teie õigusi austav partner.

 Isikuandmed

• Isikuandmed on andmed, mida Westauto OÜ kogub isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

• Isikuandmed võivad sisaldada nime, esindatava ettevõtte nime, ametinimetust, e-posti aadressi, telefoni, postiaadressi, infot tarbitud teenuste kohta.

• Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

– Isiku ja Westauto OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed;

 – Isiku poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sostiaalmeedias, ettevõtte veebilehel);

 – Westauto OÜ teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed

– Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;

– Westauto OÜ poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt kliendisuhte raames toimunud ekirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

• Müügiprotsesside täitmiseks.

• Turundusinfo saatmiseks.

• Tellitud uudiskirjade edastamiseks.

• Westauto OÜ ettevõttesiseseks aruandluseks (kokkuvõtted, raportid jms).

• Isikul on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

• Isikul on õigus tema kohta käivate ebaõigete andmete parandamisele.

• Isikul on võimalik igal ajal loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või kirja jaluses asuva lingi kaudu.

• Kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti on isikul õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

• Westauto OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

• Kõiki Westauto OÜ veebilehtede külastamisel ja teenuste osutamisel teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

• Westauto OÜ säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalse vajaliku aja.

 Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

• Westauto OÜ veebilehti kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

• Westauto OÜ-l on õigus vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.